ಕರ್ನಾಟಕ ಅರಣ್ಯ ಇಲಾಖೆ KARNATAKA FOREST DEPARTMENT
ಇ-ಟಿಂಬರ್‌
ಸಂಪರ್ಕಿಸಿ/Contact: etimberkfd@gmail.com
ಕಡೆಯ ನಾಟಾ ಹರಾಜಿನ ವಿವರ Last Timber Auction Details
 
ವೃತ್ತ Circle: Kanara ವಿಭಾಗ Division: Yellapur
 
ಡಿಪೋ Depot: Mundgod ಹರಾಜು ದಿನಾಂಕ Auction Date: 26-04-2023
 
ಮಾರಾಟವಾದ ಲಾಟ್‌ ಗಳು Sold lots: 0 ಮಾರಾಟವಾಗದ ಲಾಟ್‌ ಗಳು UnSold lots: 0
 
ಒಟ್ಟು ಲಾಟ್‌ ಗಳ ಸಂಖ್ಯೆ Total No of Lots: 1200 ಒಟ್ಟು ಮೊತ್ತ Total Bid Amt: 0.00
 
ಹರಾಜು ದಿನಾಂಕ Auction DateDepot NameView Details
28-06-2023 Alkola
27-06-2023 Alkola
21-06-2023 Shikaripura
21-06-2023 Dandeli
20-06-2023 Sagar
20-06-2023 Dandeli
19-06-2023 Dandeli
19-06-2023 Sagar
17-06-2023 Dandeli
17-06-2023 Hosanagar
16-06-2023 Anvatti
16-06-2023 Dandeli
15-06-2023 Mangalore Tenkey
14-06-2023 Sullia
14-06-2023 Mannagundi
13-06-2023 Nettana
12-06-2023 Katgal
12-06-2023 Tavargatti
09-06-2023 Gunji
08-06-2023 Idagunji
08-06-2023 Katgal
07-06-2023 Jarakbande Tenky
07-06-2023 Nagrooru Nursery Tenkey
07-06-2023 Kadugodi Nursery Tenkey
06-06-2023 Tirthahalli
05-06-2023 Tirthahalli
 
ಅತಿಥಿಗಳ ಸಂಖ್ಯೆ No of Visitors : 1150403