ಕರ್ನಾಟಕ ಅರಣ್ಯ ಇಲಾಖೆ KARNATAKA FOREST DEPARTMENT
ಇ-ಟಿಂಬರ್‌
ಸಂಪರ್ಕಿಸಿ/Contact: etimberkfd@gmail.com
ಕಡೆಯ ನಾಟಾ ಹರಾಜಿನ ವಿವರ Last Timber Auction Details
 
ವೃತ್ತ Circle: Chikkamagalur ವಿಭಾಗ Division: Koppa
 
ಡಿಪೋ Depot: S Pet ಹರಾಜು ದಿನಾಂಕ Auction Date: 03-10-2023
 
ಮಾರಾಟವಾದ ಲಾಟ್‌ ಗಳು Sold lots: 0 ಮಾರಾಟವಾಗದ ಲಾಟ್‌ ಗಳು UnSold lots: 1803
 
ಒಟ್ಟು ಲಾಟ್‌ ಗಳ ಸಂಖ್ಯೆ Total No of Lots: 1800 ಒಟ್ಟು ಮೊತ್ತ Total Bid Amt: 0.00
 
ಹರಾಜು ದಿನಾಂಕ Auction DateDepot NameView Details
27-10-2023 Jarakbande Tenky
27-10-2023 Nagrooru Nursery Tenkey
27-10-2023 Kadugodi Nursery Tenkey
27-10-2023 Gangajalam Tenkey
25-10-2023 Seethanadi
21-10-2023 Hosmar
20-10-2023 Hardalli-Mandalli
20-10-2023 Vandse
19-10-2023 Tarikere
18-10-2023 Mangalore Tenkey
18-10-2023 Sullia
17-10-2023 Mannagundi
16-10-2023 Nettana
13-10-2023 N R Pura
12-10-2023 N R Pura
11-10-2023 N R Pura
10-10-2023 N R Pura
09-10-2023 N R Pura
06-10-2023 N R Pura
05-10-2023 S Pet
04-10-2023 S Pet
03-10-2023 S Pet
 
ಅತಿಥಿಗಳ ಸಂಖ್ಯೆ No of Visitors : 1194671