ಕರ್ನಾಟಕ ಅರಣ್ಯ ಇಲಾಖೆ KARNATAKA FOREST DEPARTMENT
ಇ-ಟಿಂಬರ್‌
ಸಂಪರ್ಕಿಸಿ/Contact: etimberkfd@gmail.com
ಕಡೆಯ ನಾಟಾ ಹರಾಜಿನ ವಿವರ Last Timber Auction Details
 
ವೃತ್ತ Circle: Dharwad ವಿಭಾಗ Division: Haveri
 
ಡಿಪೋ Depot: Gangajalam Tenkey ಹರಾಜು ದಿನಾಂಕ Auction Date: 19-02-2024
 
ಮಾರಾಟವಾದ ಲಾಟ್‌ ಗಳು Sold lots: 64 ಮಾರಾಟವಾಗದ ಲಾಟ್‌ ಗಳು UnSold lots: 2
 
ಒಟ್ಟು ಲಾಟ್‌ ಗಳ ಸಂಖ್ಯೆ Total No of Lots: 66 ಒಟ್ಟು ಮೊತ್ತ Total Bid Amt: 4137433.56
 
ಹರಾಜು ದಿನಾಂಕ Auction DateDepot NameView Details
29-02-2024 SS Ghati Tenkey
29-02-2024 Kodimanchenahalli Treepark Tenkey
29-02-2024 Dabaspete Tenkey
29-02-2024 Mavina kunte Tenkey
19-02-2024 Gangajalam Tenkey
13-02-2024 Thithimathi
12-02-2024 Thithimathi
09-02-2024 Kushalnagar
08-02-2024 Kushalnagar
08-02-2024 Anekadu
07-02-2024 Anekadu
06-02-2024 Alkola
 
ಅತಿಥಿಗಳ ಸಂಖ್ಯೆ No of Visitors : 1236788