ಕರ್ನಾಟಕ ಅರಣ್ಯ ಇಲಾಖೆ KARNATAKA FOREST DEPARTMENT
ಇ-ಟಿಂಬರ್‌
ಸಂಪರ್ಕಿಸಿ/Contact: etimberkfd@gmail.com
ಕಡೆಯ ನಾಟಾ ಹರಾಜಿನ ವಿವರ Last Timber Auction Details
 
ವೃತ್ತ Circle: Bangalore ವಿಭಾಗ Division: Bangalore Urban
 
ಡಿಪೋ Depot: Jarakbande Tenky ಹರಾಜು ದಿನಾಂಕ Auction Date: 16-09-2022
 
ಮಾರಾಟವಾದ ಲಾಟ್‌ ಗಳು Sold lots: 24 ಮಾರಾಟವಾಗದ ಲಾಟ್‌ ಗಳು UnSold lots: 115
 
ಒಟ್ಟು ಲಾಟ್‌ ಗಳ ಸಂಖ್ಯೆ Total No of Lots: 51 ಒಟ್ಟು ಮೊತ್ತ Total Bid Amt: 205920.50
 
ಹರಾಜು ದಿನಾಂಕ Auction DateDepot NameView Details
25-10-2022 Thithimathi
20-10-2022 Tirthahalli
19-10-2022 Tirthahalli
18-10-2022 N R Pura
17-10-2022 N R Pura
15-10-2022 N R Pura
14-10-2022 N R Pura
13-10-2022 N R Pura
12-10-2022 N R Pura
11-10-2022 S Pet
10-10-2022 S Pet
 
ಅತಿಥಿಗಳ ಸಂಖ್ಯೆ No of Visitors : 1079401