ಕರ್ನಾಟಕ ಅರಣ್ಯ ಇಲಾಖೆ KARNATAKA FOREST DEPARTMENT
ಇ-ಟಿಂಬರ್‌
Contact: etimberkfd@gmail.com
ಕಡೆಯ ನಾಟಾ ಹರಾಜಿನ ವಿವರ Last Timber Auction Details
 
ವೃತ್ತ Circle: Mysore ವಿಭಾಗ Division: Hunsur
 
ಡಿಪೋ Depot: Kalbetta ಹರಾಜು ದಿನಾಂಕ Auction Date: 24-05-2022
 
ಮಾರಾಟವಾದ ಲಾಟ್‌ ಗಳು Sold lots: 0 ಮಾರಾಟವಾಗದ ಲಾಟ್‌ ಗಳು UnSold lots: 434
 
ಒಟ್ಟು ಲಾಟ್‌ ಗಳ ಸಂಖ್ಯೆ Total No of Lots: 434 ಒಟ್ಟು ಮೊತ್ತ Total Bid Amt: 0.00
 
ಹರಾಜು ದಿನಾಂಕ Auction DateDepot NameView Details
31-05-2022 Hosmar
30-05-2022 Seethanadi
27-05-2022 Seethanadi
26-05-2022 Hardalli-Mandalli
25-05-2022 Vandse
24-05-2022 Kalbetta
23-05-2022 Kalkeri
21-05-2022 Devikop
20-05-2022 Honnabetta Tenky
20-05-2022 Melukote Tenky
20-05-2022 Indavalu Tenky
20-05-2022 Madduru Tenky
20-05-2022 K shettihalli
19-05-2022 Honnabetta Tenky
18-05-2022 Honnabetta Tenky
17-05-2022 Jarakbande Tenky
17-05-2022 Nagrooru Nursery Tenkey
16-05-2022 Kadur
16-05-2022 Chikmagalur
12-05-2022 Alkola
11-05-2022 Alkola
10-05-2022 Kushalnagar
09-05-2022 Kushalnagar
06-05-2022 Anekadu
05-05-2022 Anekadu
04-05-2022 Anekadu
02-05-2022 Anekadu
 
ಅತಿಥಿಗಳ ಸಂಖ್ಯೆ No of Visitors : 1038973