ಕರ್ನಾಟಕ ಅರಣ್ಯ ಇಲಾಖೆ KARNATAKA FOREST DEPARTMENT
ಇ-ಟಿಂಬರ್‌
ಸಂಪರ್ಕಿಸಿ/Contact: etimberkfd@gmail.com
ಕಡೆಯ ನಾಟಾ ಹರಾಜಿನ ವಿವರ Last Timber Auction Details
 
ವೃತ್ತ Circle: Shimoga ವಿಭಾಗ Division: Bhadravathi
 
ಡಿಪೋ Depot: Tarikere ಹರಾಜು ದಿನಾಂಕ Auction Date: 30-01-2023
 
ಮಾರಾಟವಾದ ಲಾಟ್‌ ಗಳು Sold lots: 0 ಮಾರಾಟವಾಗದ ಲಾಟ್‌ ಗಳು UnSold lots: 354
 
ಒಟ್ಟು ಲಾಟ್‌ ಗಳ ಸಂಖ್ಯೆ Total No of Lots: 354 ಒಟ್ಟು ಮೊತ್ತ Total Bid Amt: 0.00
 
ಹರಾಜು ದಿನಾಂಕ Auction DateDepot NameView Details
30-01-2023 Tarikere
23-01-2023 Jarakbande Tenky
23-01-2023 Nagrooru Nursery Tenkey
23-01-2023 Kadugodi Nursery Tenkey
18-01-2023 Devikop
13-01-2023 Hosmar
12-01-2023 Seethanadi
11-01-2023 Hardalli-Mandalli
11-01-2023 Vandse
10-01-2023 Sullia
10-01-2023 Mannagundi
10-01-2023 Mangalore Tenkey
09-01-2023 Nettana
 
ಅತಿಥಿಗಳ ಸಂಖ್ಯೆ No of Visitors : 1112627